Keyboard and Mouse

האדם הלומד

בעולם בו הדבר הכי קבוע הוא השינוי,
המיומנות החשובה ביותר היא הלמידה העצמית.

בעולם בו הזדמנויות הלמידה רבות ואטרקטיביות מתמיד,
פיתוח  מקצועי הוא אפשרי כחלק מהשגרה.

מעסיקים מחפשים עובדים שיודעים ללמוד ולהתעדכן באופן עצמאי,
עובדים ומחפשי עבודה מבינים שהאחריות היא שלהם - לחזק את יכולות הלמידה וללמוד בצורה מתמדת.

איך לומדים היום?

סדנת בוסטר ללמידה עצמאית

Capture_edited_edited.png

 תהליך למידה משולב (3 מפגשים מקוונים ולמידה עצמאית ביניהם)
בו מתנסים בערוצי למידה חדשים, מקבלים כלים ואסטרטגיות ללמידה עצמית אפקטיבית, ומתכננים את הלמידה באופן המשתלב בחיים.               

busy_edited.png

הרצאה מעוררת מוטיבציה הסוקרת את מגוון הערוצים הדיגיטליים המשמשים ללמידה עצמאית כיום, יחד עם טיפים ואסטרטגיות ללמידה אפקטיבית והמלצות לצעדים ראשונים.

הרשמה לבלוג